வெற்றிகரமான திலாப்பிய (ஜப்பான் மீன்) மீன் வளர்ப்பு

ஒருங்கிணைந்த பண்ணைத்(Intensive) திட்டத்தில் ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பில் திலேப்பியா மீன் வளர்ப்பதால், 6 மாதங்களில் ரூ. 2 லட்சம் வருவாய் ஈட்டலாம். திலேப்பியா மீன்கள் எகிப்திய நாடுகளில்,

Read more